ภาคเหนือ

  ภาคเหนือ

 โรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 

ภาคเหนือ

 

ลำดับที่

1.

โรงพยาบาล

เอกชนเมืองกำแพง

จังหวัด

กำแพงเพชร

เบอร์โทรศัพท์

055-716-701-5

HA

 

ที่อยู่

678/7 ถ.ราชดำเนิน 1 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

ลำดับที่

2

โรงพยาบาล

เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

จังหวัด

เชียงราย

เบอร์โทรศัพท์

053-717-499

HA

 

ที่อยู่

111/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 37000

ลำดับที่

3

โรงพยาบาล

โอเวอร์บรุ๊ค

จังหวัด

เชียงราย

เบอร์โทรศัพท์

053- 910-100, 715-832

HA

 

ที่อยู่

17 ถ.สิงห์ไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ลำดับที่

4

โรงพยาบาล

เชียงใหม่ ราม

จังหวัด

เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

053-224-861, 224-871

HA

ที่อยู่

8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ลำดับที่

5

โรงพยาบาล

เทพปัญญา

จังหวัด

เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

053-852-590-9, 852-990-8

HA

 

ที่อยู่

99 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ลำดับที่

6

โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่

จังหวัด

เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

053-940-193

HA

 

ที่อยู่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ลำดับที่

7

โรงพยาบาล

แมคคอร์มิค

จังหวัด

เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

053-921-777

HA

 

ที่อยู่

ตู้ ปณ. 56 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ลำดับที่

8

โรงพยาบาล

ราชเวช

จังหวัด

เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

053-801-999

HA

 

ที่อยู่

316/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ลำดับที่

9

โรงพยาบาล

ลานนา

จังหวัด

เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

053-999-743-4

HA

 

ที่อยู่

1 ถ.สุขเกษม ต.นครพิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ลำดับที่

10

โรงพยาบาล

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ มช.

จังหวัด

เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

053-946-505

HA

 

ที่อยู่

110/392 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ลำดับที่

11

โรงพยาบาล

สยามราษฎร์

จังหวัด

เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

053-411-234

HA

 

ที่อยู่

84/3 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ลำดับที่

12

โรงพยาบาล

แม่สอด-ราม

จังหวัด

ตาก

เบอร์โทรศัพท์

055-533912-4,544397-8

HA

 

ที่อยู่

3/24 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ลำดับที่

13

โรงพยาบาล

ปากน้ำโพ

จังหวัด

นครสวรรค์

เบอร์โทรศัพท์

056225501-4

HA

 

ที่อยู่

96/12 ม.9 ถ.เอเชีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ลำดับที่

14

โรงพยาบาล

ร่มฉัตร

จังหวัด

นครสวรรค์

เบอร์โทรศัพท์

056-222-862, 312-481-90

HA

 

ที่อยู่

748/1 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ลำดับที่

15

โรงพยาบาล

รวมแพทย์ นครสวรรค์

จังหวัด

นครสวรรค์

เบอร์โทรศัพท์

056-223-600, 223-750, 225-064

HA

 

ที่อยู่

276 ถ.สวรรค์วิถึ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ลำดับที่

16

โรงพยาบาล

รัตนเวช นครสวรรค์

จังหวัด

นครสวรรค์

เบอร์โทรศัพท์

056-220-320-8, 212-212-3

HA

 

ที่อยู่

62 ถ.อรรถกวี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ลำดับที่

17

โรงพยาบาล

ศรีสวรรค์

จังหวัด

นครสวรรค์

เบอร์โทรศัพท์

056-311-626

HA

 

ที่อยู่

33/64 ถ. ดาวดึงส์ อ. เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ลำดับที่

18

โรงพยาบาล

พะเยา ราม

จังหวัด

พะเยา

เบอร์โทรศัพท์

054-411-111-30

HA

 

ที่อยู่

660 หมู่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ลำดับที่

19

โรงพยาบาล

สหเวช

จังหวัด

พิจิตร

เบอร์โทรศัพท์

056-612-096, 612-791-2

HA

 

ที่อยู่

2/158 ถ.ศรีมาลา ต.ในเขต อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

ลำดับที่

20

โรงพยาบาล

น่าน

จังหวัด

น่าน

เบอร์โทรศัพท์

054-710-363

HA

HA

ที่อยู่

1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

ลำดับที่

21

โรงพยาบาล

กรุงเทพพิษณุโลก

จังหวัด

พิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์

055-210-819-28

HA

 

ที่อยู่

139 ถ.พระองค์ดำ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ลำดับที่

22

โรงพยาบาล

เด็กกรุงเทพพิษณุโลก

จังหวัด

พิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์

055-210-819-28

HA

 

ที่อยู่

138 ถ.พระองค์ดำ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ลำดับที่

23

โรงพยาบาล

พิษณุเวช

จังหวัด

พิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์

055-909-000

HA

 

ที่อยู่

211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ลำดับที่

24

โรงพยาบาล

เพชรบูรณ์*

จังหวัด

เพชรบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์

056-717-600-1

HA

HA

ที่อยู่

203 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

ลำดับที่

25

โรงพยาบาล

เพชรรัตน์

จังหวัด

เพชรบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์

(056) 720-680-4

HA

 

ที่อยู่

2/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

ลำดับที่

26

โรงพยาบาล

แพร่คริสเตียน

จังหวัด

แพร่

เบอร์โทรศัพท์

054-511-017

HA

 

ที่อยู่

7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

ลำดับที่

27

โรงพยาบาล

แพร่ ราม

จังหวัด

แพร่

เบอร์โทรศัพท์

054-522-911-4

HA

 

ที่อยู่

3 ตรอกยันตรกิจโกศล 1 (ซอยตรงข้ามร.ร.พิริยาลัย) อ.เมือง จ.แพร่ 54000

ลำดับที่

28

โรงพยาบาล

เขลางค์นคร-ราม

จังหวัด

ลำปาง

เบอร์โทรศัพท์

054-225-100, 352-422

HA

 

ที่อยู่

79/12 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

ลำดับที่

29

โรงพยาบาล

ลำปาง

จังหวัด

ลำปาง

เบอร์โทรศัพท์

054-237-400

HA

HA

ที่อยู่

280 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

ลำดับที่

30

โรงพยาบาล

ศิริเวช

จังหวัด

ลำพูน

เบอร์โทรศัพท์

053-537-597,537-576 ต่อ 121

HA

 

ที่อยู่

7 หมู่ 5 ถ.ลำพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ลำดับที่

31

โรงพยาบาล

หริภุญชัย เมโมเรียล

จังหวัด

ลำพูน

เบอร์โทรศัพท์

053-581-600-7

HA

 

ที่อยู่

109-111 หมู่ 4 ถ.ลำพูน-บ้านธิ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ลำดับที่

32

โรงพยาบาล

พัฒนเวช

จังหวัด

สุโขทัย

เบอร์โทรศัพท์

055-621-502-7

HA

 

ที่อยู่

89/9 ถ.สิงห์วัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

ลำดับที่

33

โรงพยาบาล

รวมแพทย์สุโขทัย

จังหวัด

สุโขทัย

เบอร์โทรศัพท์

(055) 612-189 ต่อ 117

HA

 

ที่อยู่

151 หมู่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

ลำดับที่

34

โรงพยาบาล

สุโขทัย*

จังหวัด

สุโขทัย

เบอร์โทรศัพท์

055-611-782 ต่อ 5083

HA

HA

ที่อยู่

2/1 ม. 12 ถ. จรดวิถีถ่อง ต. บ้านกล้วย อ. เมือง จ. สุโขทัย 64000

หมายเหตุ

* โรงพยาบาลที่ไม่สามารถใช้สัญญา PA กรณีผู้ป่วยนอกได้
* ข้อมูลการได้รับการรับรองมาตราฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553


“มาตรฐานที่ดีคือที่มาของคุณภาพ”

คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประสงค์ให้คนไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ ดั้งนั้นจึงให้ความสำคัญแก่การพัฒนากระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลไทยอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่คนไทย ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล และการดูแลรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการเพื่อนคุณภาพ เพื่อให้โรงพยาบาลเครือข่ายไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA (hospital accreditation) โดยได้รับการสนับสนุนด้านเนื้อหาวิชาการ และขั้นตอนการดำเนินงานแก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งคุณในฐานะผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลที่เข้าร่วม “โครงการเพื่อนคุณภาพ” มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน HA เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้น


โครงการเพื่อนคุณภาพ

เป็นโครงการที่ทางบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งดำเนินงานเป็นปีที่ 5 โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน และผลักดันให้โรงพยาบาลเครือข่ายไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ สามารถพัฒนามาตรฐานการบริการทางการแพทย์ และระบบงานต่างๆ ของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน HA (hospital accreditation)


HA คืออะไร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>