ภาคเหนือ

  ภาคเหนือ

 โรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 

ภาคเหนือ

 

ลำดับที่

 

1

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

เอกชนเมืองกำแพง

 

จังหวัด

 

กำแพงเพชร

 

เบอร์โทรศัพท์

 

055 716 701-5

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

2

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

พะวอ

 

จังหวัด

 

ตาก

 

เบอร์โทรศัพท์

 

055 533 912-4, 055 544 397-8

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

3

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

แม่สอด *

 

จังหวัด

 

ตาก

 

เบอร์โทรศัพท์

 

055 534 009

 

HA

 

HA

 

ลำดับที่

 

4

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

ปากน้ำโพ

 

จังหวัด

 

นครสวรรค์

 

เบอร์โทรศัพท์

 

056 225 501-4

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

5

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

ร่มฉัตร

 

จังหวัด

 

นครสวรรค์

 

เบอร์โทรศัพท์

 

056 312 481-90, 056 222 862

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

6

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

รวมแพทย์ นครสวรรค์

 

จังหวัด

 

นครสวรรค์

 

เบอร์โทรศัพท์

 

056 223 600

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

7

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

รัตนเวช นครสวรรค์

 

จังหวัด

 

นครสวรรค์

 

เบอร์โทรศัพท์

 

056 220 320-8, 056 212 212-3

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

8

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

ศรีสวรรค์

 

จังหวัด

 

นครสวรรค์

 

เบอร์โทรศัพท์

 

056 311 626

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

9

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

พะเยาราม

 

จังหวัด

 

พะเยา

 

เบอร์โทรศัพท์

 

054 411 111-30

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

10

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

สหเวช

 

จังหวัด

 

พิจิตร

 

เบอร์โทรศัพท์

 

056 612 791-2, 056 612 096

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

11

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

พิษณุเวช

 

จังหวัด

 

พิษณุโลก

 

เบอร์โทรศัพท์

 

055 219 941

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

12

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

รัตนเวช (เด็ก)

 

จังหวัด

 

พิษณุโลก

 

เบอร์โทรศัพท์

 

055 210 819-28

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

13

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

รัตนเวช 2

 

จังหวัด

 

พิษณุโลก

 

เบอร์โทรศัพท์

 

055 210 819-28

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

14

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

ลำปาง

 

จังหวัด

 

ลำปาง

 

เบอร์โทรศัพท์

 

054 237 400

 

HA

 

HA

 

ลำดับที่

 

15

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

เขลางค์นคร-ราม

 

จังหวัด

 

ลำปาง

 

เบอร์โทรศัพท์

 

054 225 100, 054 352 422

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

16

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

ศิริเวช

 

จังหวัด

 

ลำพูน

 

เบอร์โทรศัพท์

 

053 537 597, 053 537 576

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

17

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

หริภุญชัย เมโมเรียล

 

จังหวัด

 

ลำพูน

 

เบอร์โทรศัพท์

 

053 581 600-7

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

18

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

พัฒนเวช

 

จังหวัด

 

สุโขทัย

 

เบอร์โทรศัพท์

 

055 621 502-7

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

19

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

สุโขทัย*

 

จังหวัด

 

สุโขทัย

 

เบอร์โทรศัพท์

 

055 611 782

 

HA

 

HA

 

ลำดับที่

 

20

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

 

จังหวัด

 

เชียงราย

 

เบอร์โทรศัพท์

 

053 910 999

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

21

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

โอเวอร์บรุ๊ค

 

จังหวัด

 

เชียงราย

 

เบอร์โทรศัพท์

 

053 711 366, 053 715 832

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

22

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

มหาราชนครเชียงใหม่

 

จังหวัด

 

เชียงใหม่

 

เบอร์โทรศัพท์

 

053 946 193

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

23

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

ราชเวช

 

จังหวัด

 

เชียงใหม่

 

เบอร์โทรศัพท์

 

053 801 999

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

24

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

ลานนา

 

จังหวัด

 

เชียงใหม่

 

เบอร์โทรศัพท์

 

053 999 777

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

25

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

จังหวัด

 

เชียงใหม่

 

เบอร์โทรศัพท์

 

053 946 505

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

26

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

สยามราษฎร์

 

จังหวัด

 

เชียงใหม่

 

เบอร์โทรศัพท์

 

053 215 020-2

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

27

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

เชียงใหม่ราม

 

จังหวัด

 

เชียงใหม่

 

เบอร์โทรศัพท์

 

053 224 861,053 224 871

 

HA

 

HA โดย (ไทยประกันชีวิต)

 

ลำดับที่

 

28

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

เทพปัญญา *

 

จังหวัด

 

เชียงใหม่

 

เบอร์โทรศัพท์

 

053 852 590-9, 053 852 990-8

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

29

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

แมคคอร์มิค

 

จังหวัด

 

เชียงใหม่

 

เบอร์โทรศัพท์

 

053 921 777

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

30

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

เพชรบูรณ์ *

 

จังหวัด

 

เพชรบูรณ์

 

เบอร์โทรศัพท์

 

056 717 600-1

 

HA

 

HA

 

ลำดับที่

 

31

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

เพชรรัตน์

 

จังหวัด

 

เพชรบูรณ์

 

เบอร์โทรศัพท์

 

056 720 680-4

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

32

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

แพร่-ราม

 

จังหวัด

 

แพร่

 

เบอร์โทรศัพท์

 

054 522 911-4

 

HA

 

-

 

ลำดับที่

 

33

 

ชื่อโรงพยาบาล

 

แพร่คริสเตียน

 

จังหวัด

 

แพร่

 

เบอร์โทรศัพท์

 

054 511 017

 

HA

 

-

หมายเหตุ

* โรงพยาบาลที่ไม่สามารถใช้สัญญา PA กรณีผู้ป่วยนอกได้
* ข้อมูลการได้รับการรับรองมาตราฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553


“มาตรฐานที่ดีคือที่มาของคุณภาพ”

คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประสงค์ให้คนไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ ดั้งนั้นจึงให้ความสำคัญแก่การพัฒนากระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลไทยอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่คนไทย ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล และการดูแลรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการเพื่อนคุณภาพ เพื่อให้โรงพยาบาลเครือข่ายไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA (hospital accreditation) โดยได้รับการสนับสนุนด้านเนื้อหาวิชาการ และขั้นตอนการดำเนินงานแก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งคุณในฐานะผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลที่เข้าร่วม “โครงการเพื่อนคุณภาพ” มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน HA เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้น


โครงการเพื่อนคุณภาพ

เป็นโครงการที่ทางบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งดำเนินงานเป็นปีที่ 5 โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน และผลักดันให้โรงพยาบาลเครือข่ายไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ สามารถพัฒนามาตรฐานการบริการทางการแพทย์ และระบบงานต่างๆ ของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน HA (hospital accreditation)


HA คืออะไร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>